Aktuality

Pre prijímateľov sociálnej služby v mesiaci jún 2020 nepripravujeme spoločné aktivity:

  • -

Vedenie poradovníkov čakateľov, predvolávanie z poradovníka čakateľov, vyradenie žiadosti z poradovníka čakateľov a zverejňovanie poradovníka čakateľov vykonáva, pre DD a DSS HRON, v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Smernice č.005/2018/OSSZ Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a o postupe zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadeniach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK od 15. septembra 2018 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON.

Ďalším z našich projektov prostredníctvom ktorých chceme vyzdvihnúť priateľský susedský život je projekt ,,Knižná búdka pre susedov“. Búdka je osadená priamo pri našom zariadení sociálnych služieb DD a DSS HRON . Je to malá verejná knižnica pre susedov, s ktorými sa radi podelíme o knihy. V Knižnej búdke sú zaujímavé knihy z viacerých žánrov od encyklopédií až po romány. Všetci naši susedia: ,, Zoberte si knihu z našej búdky, posaďte sa na lavičku a čítajte“ . Ak Vás kniha zaujala, vezmite si ju domov a dočítajte ju, neskoršie knihu vráťte, alebo prineste inú.

    Milí susedia - stačí otvoriť dvierka, vybrať si tú svoju knižku alebo do nej vložiť inú.

Projekt: Susedstvá v komunite

Dobrovoľníctvo je neplatená aktivita alebo práca vykonávaná na základe slobodnej vôle v prospech iných ľudí alebo spoločnosti či životného prostredia mimo členov rodiny a domácnosti dobrovoľníka.

    Dobrovoľnícka aktivita musí spĺňať tri kritériá. Musí byť:
  • - neplatená, dobrovoľník za ňu nedostáva finančnú odmenu
  • - vykonávaná na základe slobodnej vôle a slobodného rozhodnutia
  • - v prospech iných (ľudí, organizácií, spoločnosti, prírody,zvierat).

Zariadenie sociálnych služieb DD a DSS HRON s potešením a vďačnosťou privíta každého kto sa rozhodne pre prácu dobrovoľníka/dobrovoľníčky v duchu filozofie ,,Vlastný zmysel nachádzame v tom, že pomáhame hľadať zmysel iným”.

Naše zariadenie od júna 2011 poskytuje sociálne poradenstvo všetkým občanom. Zámerom poskytovaného sociálneho poradenstva je obmedziť sociálne vylúčenie marginalizovaných skupín obyvateľov – seniorov, občanov so zdravotným a telesným obmedzením. Sociálne poradenstvo sa poskytuje priamo v zariadení DD a DSS HRON. Služba je poskytovaná každý utorok v čase od 9:00 hod do 10:00 hod. kvalifikovaným zamestnancom.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON s účinnosťou od 01. 01. 2019 mení kapacitu zariadenia na 23 miest v domove sociálnych služieb a 27 miest v domove dôchodcov.