Služby, úhrady a EON

Prijímatelia sociálnej služby v DD a DSS HRON platia za poskytované sociálne služby v súlade s Všeobecným záväzným nariadením BBSK č. 20/2012 v znení neskorších dodatkov o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.

  Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v závislosti od stupňa odkázanosti, určeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu :
 • II. stupeň 0,70 € na deň
 • III. stupeň 1,00 € na deň
 • IV. stupeň 1,80 € na deň
 • V. stupeň 2,20 € na deň
 • VI. stupeň 3,20 € na deň
  Stravovanie:
 • stravná jednotka (náklady na suroviny) pre prijímateľa sociálnej služby je 2,88 € na deň, réžijné náklady pre prijímateľa sociálnej služby(15% zo stravnej jednotky) je 0,43 € na deň, čo predstavuje celkovú hodnotu stravy 3,31 € na deň.
  Ubytovanie:
 • za bývanie sa platí podľa veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva na deň 0,12 € alebo 0,18 € za 1m2. Ak užíva izbu jeden občan, celková úhrada na deň za obytnú miestnosť sa zvyšuje o 0,60 €, ak dvaja, celková úhrada sa zvyšuje o 0,30 € na deň za obytnú miestnosť.
 • úhrada za užívanie vybavenia obytnej miestnosti a za užívanie spoločných priestorov je 0,06 € na deň a prijímateľa sociálnej služby
 • úhrada za vecné plnenia spojené s bývaním je základná 0,30 € na deň a prijímateľa sociálnej služby, individuálna je 0,06 € na deň a prijímateľa sociálnej služby, ak používa elektrospotrebič pre individuálnu potrebu
 • úhrada za upratovanie je 0,50 € na deň a prijímateľa sociálnej služby
 • úhrada za pranie, žehlenie a údržbu šatstva je 0,50 € na deň a prijímateľa sociálnej služby
 • úhrada za záujmovú činnosť je 0,05 € na deň a prijímateľa sociálnej služby

Priemerná denná úhrada je 9,45 € pre prijímateľa sociálnej služby. Mesačné úhrady za všetky služby sa pohybujú od 230,00 € do 336,00 € pre prijímateľa sociálnej služby.

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017